Vragen ?

Proefles

Aanvraag voor een gratis proefles

Bij veel lessen is het mogelijk eerst een proefles te volgen. Ook online! Inschrijven kan hieronder; we nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is geen correct e-mailadres

Dìt is Quintus!

Quintus is hèt centrum voor kunst en kunsteducatie voor Kampen en wijde omgeving, met meer dan 100 cursussen en workshops voor kinderen, jongeren en volwassenen, scholen, bedrijven, verenigingen en instellingen. Quintus is continu in ontwikkeling en sluit met nieuwe, frisse en eigentijdse activiteiten helemaal aan op de hedendaagse ontwikkelingen.

ORIËNTATIE OP 'KAMPEN KLEURT SAMEN CULTUUR' 

In 2013 werd door de Gemeenteraad van Kampen in de Cultuurnota “Kampen kleurt samen Cultuur” de Cultuurvisie 2014 – 2024 vastgesteld. Samengevat zijn de uitgangspunten voor het Cultuurbeleid van Kampen de volgende:

- Een culturele infrastructuur met een toekomstbestendig karakter;
- Een nieuw evenwicht tussen de taak van de overheid en de eigen verantwoordelijkheid van burgers en culturele organisaties;
- Intensieve samenwerking en verzelfstandiging van culturele organisaties;
- Invulling van een bezuinigingstaakstelling;
- Een culturele sector die op zoek gaat naar nieuwe geldstromen en verdienmodellen.

 

RAAD VAN TOEZICHT

In 2016 is de Stichting Quintus opgericht. Deze stichting vormt per 01-01-2017 het bevoegd gezag van de instelling Quintus Centrum voor kunst en kunsteducatie. De taken van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. Deze zijn in lijn met de Governance Code Cultuur. De toezichthouders zien o.a. toe op de realisering van de maatschappelijke doelstelling, het beleid, de bedrijfsvoering, het risicomanagement en de meerjarenstrategie. De directeur-bestuurder (Hendrik Jan Houtsma) is verantwoordelijk voor de organisatie. De Raad van Toezicht bestaat uit Paul Overgoor (voorzitter), Hans de Kimpe (penningmeester), Tonny Selles (secretaris), Aleida Post en Joke Beens. De toezichthouders ontvangen een kleine vacatievergoeding.

ORGANOGRAM VAN DE STICHTING QUINTUS

1. Raad van Toezicht
2. Directie
3. Cluster Kunst en kunsteducatie
4. Cluster bedrijfsbureau
5. Team Communicatie, PR, Projecten en commerciële activiteiten

MISSIE
Quintus helpt mensen hun artistieke talenten ontdekken en ontwikkelen. Quintus biedt alle bewoners van de gemeente Kampen en omgeving de mogelijkheid kunst en cultuur te beleven in alle vormen die er zijn.


DOELSTELLING
Quintus, stelt zich ten doel om kwalitatief goede kunsteducatie aan te bieden ten behoeve van de gemeente Kampen. Quintus is individuele burgers, groepen, stichtingen en verenigingen zo breed mogelijk van dienst op het gebied van kunst- en cultuureducatie en -participatie; bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van een brede groep inwoners van alle leeftijden in de gemeente Kampen; mensen te begeleiden bij de ontwikkeling van persoonlijke talenten en zo mogelijk ook samen met anderen een positieve bijdrage te leveren aan een waardevolle sociale en culturele leefomgeving.

STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN

Om de doelstellingen te bereiken en Quintus in een zelfstandige positie van voldoende waarborgen voor een gezond voortbestaan te voorzien maakt Quintus de volgende strategische keuzes:

- Realiseren van toename van bereik;
- Genereren van meer inkomsten en reduceren van de kosten; introduceren van nieuwe verdienmodellen;
- Inhoudelijk beleid evalueren en innoveren: goed evenwicht tussen vraag- en aanbodgerichte programma’s;
- Aanpassen van de organisatie op de nieuwe zelfstandige positie en veranderde strategische keuzes;
- Aanpassen huisvesting;
- Samenwerking in de stad en de regio verder uitbouwen;
- Effectieve marketingstrategie ontwikkelen en toepassen.

 
FINANCIËN
In november 2015 werd in de gemeenteraad van Kampen het besluit genomen dat Quintus na een reorganisatie per 01-01-2017 een zelfstandige instelling moet zijn.
De belangrijkste (ook financiële) uitgangspunten die aan het raadsbesluit ten grondslag lagen en die dus ook uitgangspunt zijn voor het strategisch beleid van Quintus zijn de volgende:

• Quintus is zelf geheel verantwoordelijk voor de strategische koers en de bedrijfsvoering en is m.u.v. de subsidierelatie niet meer onderhevig aan het politiek-bestuurlijke besluitvormingsproces;
• Vanaf 2016 wordt een positief resultaat gerealiseerd, inclusief de bezuinigingen;
• Met ingang van 2019 kan de gemeentelijke bijdrage worden afgebouwd;
• Quintus wordt een gelijkwaardige partner voor andere culturele instellingen in Kampen en de regio.

De statutaire naam zoals beschreven in het handelsregister is Stichting Quintus Centrum voor kunst en kunsteducatie. Het fiscaal nummer van Quintus is 8563.31.089. We staan ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 65952294.


Lees hier het Financieel jaarverslag 2019.
Archief: Financieel jaarverslag 2018

ANBI-STATUS
De belastingdienst heeft Quintus een ANBI-status (Algemeen Nut Beoogde Instelling) toegekend. Deze status geeft Quintus bepaalde financiële voordelen en mogelijkheden. Er hoeft bijvoorbeeld geen erfbelasting en schenkbelasting te worden betaald over erfenissen en schenkingen aan Quintus. Onder bepaalde voorwaarden zijn donaties van derden voor de donateur fiscaal aftrekbaar als gift. Het feit dat Quintus ook een culturele ANBI status heeft, kan nog extra voordelen geven. Zie voor meer informatie hierover www.belastingdienst.nl.
Het RSIN/fiscaal(identificatie)nummer is 856331089.

CBCT-GECERTIFICEERD
Stichting Quintus voldoet aan het nieuwe, certificeringskader van de Certificeringsorganisatie voor Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Meer informatie over dit belangrijke 'Kwaliteit in Beeld' keurmerk lees je hier>>

Logo CBCT

WIE ZIJN ONZE DOCENTEN?

Neem hier een kijkje in de portrettengalerij.